Nedelands;

Linksboven in de hoek van Tomoko Kawachi's 'Stretching Girls', is een stoel te zien die mij doet denken aan de stoel uit het schilderij 'De slaapkamer' (1888) van Vincent van Goch. Vlotte lijnen en opvallende, primaire kleuren suggereren delen van mensenlichamen die met elkaar een strijd aangaan. Expressieve penseelstreken, kleurvlakken en patronen wisselen elkaar vrij en ongeremd op het doek af. Het is alsof de toewchouwer in een kamer terecht is gekomen waar de gewone wetten van perspectief en logica niet meer van toepassing zijn. Op het eerste gezicht ziet men chaos. Hoe langer men kijkt hoe meer orde, doordachte compositie en bewuste keuze men kan ontdekken.

In 2006 heb ik voor het eerst het werk van Tomoko Kawachi gezien, Dat was tijdens de open ateliers van de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Tomoko Kawachi is een kunstenares geboren en getogen in Tokio die in Nederland haar carriere voortgezet heeft. In haar werken gaat zij meestal op zoek naar de inspiratie uit haar directe omgeving. Dat kan bijvoorbeeld de koffiemachine, haar kat of de Amsterdamse tram zijn. Al kijkend is de toeschouwer in de positie van de voyeur geplaatst. De Japanse prententraditie waarbij vormen en mensenlichamen grafisch, omgelijnd en schaduwloos worden weergegeven, blijft zij als een leiddraad in haar werken hanteren. Op deze wijze brengt de kunstnares scenes uit haar dagelijks leven in Amsterdam, motieven uit de Nederlandse schilderkunst en de Japanse beeldcultuur samen op het schilderdoek.

Daarnaast legt Tomoko Kawachi haar leven in Nederland op het internet vast. Op har blog (zie: www.tomokoworks.com) kunnen haar kunstwerken, met name schetsen en foto's, als een persoonlijk dagboek gevolgd worden.

Van 3 t/m 24 oktober 2009 zijn de schilderijen van Tomoko Kawachi in de kunstgalerie Art Singel 100 in Amsterdam te bewoderen.

copyright 2009 Tatjana  Macic.


English;

At the corner of the top-left of Tomoko Kawachi's 'Stretching Girls', you can see a chair that reminds me of the chair from the painting 'The Bedroom' (1888) by Vincent van Goch. Smooth lines and the dripping, primary colors suggest parts of human bodies that enter into a conflict. Expressive bold brush strokes, color areas and patterns alternate with each other freely and unrestrained on the canvas. It is as if the viewer has entered a room where the normal laws of perspective and logic no longer apply. At first glance one sees chaos. The longer you look the more you order, thoughtful composition and conscious choice one can explore.

In 2006 I first saw the work of Tomoko Kawachi, which was during the open studios of the Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Tomoko Kawachi is an artist born and raised in Tokyo who has continued her career in the Netherlands. In her work she often looks for inspiration from her surroundings. For example, the coffeemachine, her cat or the Amsterdam tram. That is watching the spectator in the position of voyeur. The Japanese tradition of print that forms human bodies graphically, leash and unshaded displays, it remains as a guiding principle in handling her work. In this way the artists scenes from her daily life in Amsterdam, motifs from Dutch painting and the Japanese visual culture together on the canvas.

Additionally Tomoko Kawachi puts her life in the Netherlands on the internet connection. On har blog (see: www.tomokoworks.com) to her works, especially sketches and photographs, as a personal diary to be followed.
From 3 t / m October 24, 2009 his paintings Tomoko Kawachi in the art gallery Art Singel 100 to approach admired in Amsterdam.

copyright 2009 Tatjana  Macic.


日本語 / Japanese ;

川内朋子の「Stretching Girls  (ストレッチをする女たち)」画面左上、椅子が1つみえる。その椅子は私にはヴィンセント・ファン・ゴッホの「寝室」(1888)を思い起こさせる。原色 の滑らかな線とその滴りは、衝突する人間の体の部分を描いている。激しく大胆な筆致、色の領域と模様が自由に、抑制のない調子でカンヴァス上を行き来す る。まるで見ている者は、平常の秩序や遠近法、理論がまるで通用しない部屋に足を踏み入れてしまったかのようだ。はじめに一目見ればそれはカオスだ。しか しもう少し長くじっくり見ると、よく考えられた構成と意識的な選択を発見することが出来るだろう。

2006年に私は川内朋子の作品を初めて観た。それはライクスアカデミー・ファン・ビールデンデ クンステンのオープンスタジオでのことだ。川内朋子は東京に生まれ育ち、彼女の経歴を重ねるためにオランダにやってきた。制作で、彼女はしばしば身の回り からインスピレーションを得る。例えばコーヒー・マシンや飼い猫、アムステルダムのトラム(路面電車)など。それらを覗き見する観客のように見ている。日 本の版画の形の伝統、図形や人体を影のない平面にあらわすことは彼女の仕事の処理の指針に残っている。それを彼女のアムステルダムでの日常を機に、オラン ダ絵画と日本の視覚文化を1つのカンヴァス上に一緒に置こうとしている。

また、川内朋子はオランダでの暮らしをインターネットで公開している。ブログ(参照:www.tomokoworks.com)で彼女の作品、とりわけスケッチや写真が個人的な日記を読んでいるように見ることが出来る。
2009年10月3日から24日まで、アムステルダムのアートシンゲル100ギャラリーで彼女の作品が見られる。

コピーライト 2009 タチアナ・マシク

(訳 川内朋子)

copyright 2009 Tatjana  Macic.